POLITYKA PRYWATNOŚCI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Data ostatniej weryfikacji niniejszej polityki prywatności: luty 2021 r.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, a jaki sposób administratorzy danych [określani w niniejszej Polityce prywatności jako Administratorzy danych, my, nas lub nasze] (według poniższej definicji) gromadzą i przetwarzają Państwa dane osobowe w kontekście oferowania naszego Programu lojalnościowego (łącznie z dostępem do Państwa konta lojalnościowego w ramach niniejszej strony internetowej i aplikacjach centrum handlowego, razem zwanych „Usługami”).

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje następujące kwestie:

 1. Dane kontaktowe Administratora danych
 2. W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych
 4. W jaki sposób udostępniamy Państwa dane osobowe
 5. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych
 6. Czy przekazujemy Państwa dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
 7. Państwa prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych
 8. Geolokalizacja
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie
 10. Przekazywanie danych w przypadku zmiany struktury własności.
 11. Aktualizacja niniejszej Polityki prywatności
1. Dane kontaktowe Administratora danych

Lokalny Administrator danych:

Wood spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, posiadającą NIP 5252531018 oraz REGON 146116258,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424741, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 PLN

Lokalny Administrator danych będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w kontekście określonym poniżej.

Administrator danych grupy:

Unibail Management
Spółka akcyjna uproszczona z kapitałem w wysokości 20.000.000 EUR
z siedzibą przy 7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Paryż
wpisana do rejestru w Paryżu pod numerem 414 878 389

Kontakt z Wood sp. z o.o. i Zespołem ds. ochrony danych w Unibail Management (łącznie z IOD) jest możliwy drogą e-mailową pod adresem data.protection@urw.com lub pocztową pod adresem: 7 place du Chancelier Adenauer 75116 PARIS.

Generalnie administrator danych grupy będzie przetwarzać Państwa dane w celu wsparcia lokalnego administratora danych oraz zapewnienia ogólnego zarządzania na poziomie grupy.

Niektóre role są przydzielone konkretnie do lokalnego Administratora danych lub Administratora danych grupy:

Rola lokalnego Administratora danych:

Lokalny Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe w celu przesyłania Państwu komunikatów z informacjami dotyczącymi konkretnych ofert i wydarzeń w danym centrum handlowym oraz w celu przekazywania Państwu ofert.

Rola Administratora danych grupy:

Administrator danych grupy zawarł kilka umów o przetwarzanie danych i umów o świadczenie usług z dostawcami usług w celu zapewnienia Państwu technicznej możliwości zarejestrowania się w Programie lojalnościowym lub pobrania i korzystania z aplikacji centrum handlowego.

Administrator danych grupy będzie także obsługiwać przygotowywanie niektórych komunikatów, koordynowanych na poziomie grupy, które będą wysyłane przez lokalnego Administratora danych. Ponadto Administrator danych grupy będzie negocjować z osobami trzecimi oferty specjalne, które będą dostępne dla uczestników programu lojalnościowego.

Administrator danych grupy będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 • zarządzania Państwa rejestracją w Programie lojalnościowym
 • analizowania Państwa zachowań w centrum handlowym, w zakresie wyszczególnionym w poniższej tabeli (3.1), w celu dostarczania Państwu spersonalizowanych ofert i informacji o wydarzeniach, którymi mogą być Państwo zainteresowani.

Lokalny administrator danych i administrator danych grupy występują jako współadministratorzy danych oraz są dalej określani łącznie jako „Administrator danych”, „my”, „nas” lub „nasze”.

2. W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe

Gromadzimy dane osobowe na Państwa temat w następujący sposób:

 • bezpośrednio od Państwa; i/lub
 • na podstawie Państwa korzystania z Usług.

a) Gdy korzystają Państwo z Karty lojalnościowej, w tym także wirtualnej, jeżeli została zeskanowana podczas Państwa wizyty, gromadzimy informacje dotyczące rodzaju usług, do których wykorzystana została Państwa Karta lojalnościowa (przykład: wydarzenia, prezent urodzinowy), a tym samym Państwa obecności w naszym centrum handlowym.

b) Gdy korzystają Państwo z naszej aplikacji centrum handlowego lub strony internetowej jako uwierzytelniony użytkownik, gromadzimy: informacje dotyczące częstotliwości Państwa wizyt, Państwa tras w obrębie centrum handlowego, o ile wcześniej uzyskaliśmy na piśmie Państwa zgodę na gromadzenie tych informacji (wyłącznie w zakresie aplikacji centrum handlowego – zob. art. 8 Geolokalizacja).

c) Gdy korzystają Państwo ze strony internetowej i akceptują stosowanie plików cookie, gromadzimy pliki cookie zaakceptowane przez Państwa. Wszystkie szczegółowe informacje na temat stosowanych plików cookie i polityki w ich zakresie znajdują się w Warunkach korzystania, dostępnych poprzez kliknięcie następującego łącza: LINK.

Szczegóły dotyczące różnych sposobów gromadzenia informacji są podane w kolumnie „Przetwarzane dane osobowe” w tabeli przedstawionej poniżej w art. 3.

3. Szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych

3.1 Poniższa tabela zawiera wszystkie informacje dotyczące następujących kwestii:

 • Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe (określony cel)
 • Jakich danych osobowych dotyczy przetwarzanie (przetwarzane dane osobowe)
 • Podstawa prawna, w oparciu o którą przetwarzamy Państwa dane osobowe (podstawa prawna)
 • Czas przechowywania Państwa danych osobowych (okres przechowywania)
 • Z jakich praw mogą Państwo korzystać w odniesieniu do swoich danych osobowych (prawa)
Określony cel
Przetwarzane dane osobowe
Podstawa prawna
Okres przechowywania

Prawa

Dostępne prawa są zależne od podstawy prawnej

Zarządzanie Państwa rejestracją w Programie lojalnościowym 

Udostępnione bezpośrednio przez Państwa:

Obowiązkowe: tytuł, imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia

Opcjonalne: numer telefonu, informacje dotyczące faktu, że osoba, której dane dotyczą, pracuje w obszarze centrum handlowego (w odpowiednich przypadkach)

Udostępnione nam przez osobę trzecią:

ND

Zawarcie umowy

(Warunki korzystania z Programu lojalnościowego)

Art. 6(1) b RODO

3 lata od ostatniego kontaktu elektronicznego lub korzystania z Usług Dostęp
Sprostowanie
Usunięcie
Ograniczenie przetwarzania
Przenoszenie

Zarządzanie udziałem w wydarzeniach organizowanych przez centrum handlowe

 

Uwaga: możemy wysyłać Państwu komunikację umożliwiającą Państwu udział w wydarzeniu (przykładowo: jeżeli wymagane jest posiadanie dowodu rejestracji w celu wejścia na dane wydarzenie)

Udostępnione bezpośrednio przez Państwa:

adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu

Udostępnione nam przez osobę trzecią:

ND

Prawnie uzasadniony interes administratora danych w zakresie oferowania uczestnikom Programu lojalnościowego możliwości uczestniczenia w organizowanych wydarzeniach wraz z ich powiadomieniem oraz zapewnienia bezpieczeństwa takiego wydarzenia

Art. 6(1) f RODO

6 miesięcy po wydarzeniu Dostęp
Sprostowanie
Usunięcie
Ograniczenie przetwarzania
Sprzeciw wobec przetwarzania
Gromadzenie punktów lojalnościowych
Zob. szczegóły w art. 3.2

Udostępnione bezpośrednio przez Państwa:

ND

Udostępnione przez Transaction Connect:

kwota, data i sklep, w którym dokonano zakupu

Zawarcie umowy (Warunki korzystania z Programu lojalnościowego) 3 lata od ostatniego kontaktu elektronicznego lub korzystania z Usług Dostęp
Sprostowanie
Usuwanie danych
Ograniczenie przetwarzania
Przenoszenie
Zarządzanie ofertami i korzyściami w ramach Programu lojalnościowego

 

swobodny dostęp do usług (na warunkach wyszczególnionych w Warunkach korzystania z Programu lojalnościowego):
parking
prezent urodzinowy  
usługi premium (spotkanie ze stylistą mody)

Udostępnione bezpośrednio przez Państwa:

numer karty lojalnościowej, kod kreskowy, imię, nazwisko, data urodzenia

Udostępnione nam przez osobę trzecią:

ND

Zawarcie umowy (Warunki korzystania z Programu lojalnościowego)

Art. 6(1) b RODO

Dane nie są przechowywane w celu korzystania z ofert i korzyści.

Jeżeli Karta lojalnościowa zostanie zeskanowana, możemy zachować informacje o dacie Państwa wizyty i rodzaju usług/oferty, z których Państwo skorzystali

Dostęp
Sprostowanie
Usunięcie
Ograniczenie przetwarzania
Przenoszenie
Udział w konkursach organizowanych dla uczestników programu lojalnościowego

Udostępnione bezpośrednio przez Państwa:

numer karty lojalnościowej, imię, nazwisko, data urodzenia, dane osobowe, które mogą być zawarte w samym konkursie (odpowiedzi na pytania)

Udostępnione nam przez osobę trzecią:

ND

Zawarcie umowy (regulamin konkursu)

Art. 6(1) b RODO

1 miesiąc po dostarczeniu nagród do zwycięzcy(-ów) Dostęp
Sprostowanie
Usunięcie
Ograniczenie przetwarzania
Przenoszenie
Przyznanie nagród dla uczestników programu lojalnościowego, którzy aktywowali Gromadzenie punktów lojalnościowych

(przykład: oferta powitalna za aktywację)

Udostępnione przez Transaction Connect:

kwota, data i sklep, w którym dokonano zakupu

Prawnie uzasadniony interes Administratora danych w zakresie zarządzania programem w celu powiększenia jego bazy danych i zwiększenia kwot wydawanych w centrum handlowym oraz prawnie uzasadniony interes uczestników w zakresie wygrywania nagród

Art. 6(1) f RODO

Brak specjalnego przechowywania danych, ponieważ informacje są przechowywane w ramach gromadzenia punktów lojalnościowych – zob. poniżej Dostęp
Sprostowanie
Usunięcie
Ograniczenie przetwarzania
Sprzeciw wobec przetwarzania

Zarządzanie komunikacją w celach informacyjnych w związku z Programem lojalnościowym

(przykład: informacje na temat wydarzenia, dostępne wyłącznie dla uczestników programu lojalnościowego)

Udostępnione bezpośrednio przez Państwa: 

numer karty lojalnościowej, tytuł, imię, nazwisko, adres e-mail
numer telefonu (opcjonalnie)

Udostępnione nam przez osobę trzecią:

ND

Zawarcie umowy (Warunki korzystania z Programu lojalnościowego)

Art. 6(1) b RODO

3 lata od ostatniego kontaktu elektronicznego lub korzystania z Usług Dostęp
Sprostowanie
Usunięcie
Ograniczenie przetwarzania
Przenoszenie

Zarządzanie komunikacją handlową:

drogą e-mailową i/lub poprzez sms, jeżeli udostępnili nam Państwo numer swojego telefonu komórkowego

Udostępnione bezpośrednio przez Państwa:

adres e-mail
numer telefonu (opcjonalnie)

Udostępnione nam przez osobę trzecią:

ND

Zgoda
Art. 6(1) a RODO
3 lata od ostatniego kontaktu elektronicznego lub korzystania z Usług
3 lata od ostatniego kontaktu elektronicznego lub korzystania z Usług bądź do czasu wycofania zgody, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej
Dostęp
Sprostowanie
Usunięcie
Ograniczenie przetwarzania
Sprzeciw wobec przetwarzania
Przenoszenie
Wycofanie zgody

Analiza Państwa informacji/korzystania z usług:

 • w celu przekazywania Państwu spersonalizowanych ofert; oraz

 • w celu doskonalenia naszego zrozumienia Państwa oczekiwań i potrzeb oraz opracowywania nowych funkcji i usług

Uwaga: w tym kontekście będziemy łączyć dane osobowe wymienione we właściwej kolumnie.

Uzyskane bezpośrednio od Państwa:

wszystkie informacje, które mogą być przekazane przez Państwa.

Uzyskanie na podstawie Państwa działań:

Zachowania na stronie internetowej (pliki cookie)

Udział w wydarzeniach organizowanych przez centrum handlowe

Korzystanie z wifi: data wizyty w centrum handlowym  

Korzystanie z Gromadzenia punktów lojalnościowych

Gdy Państwa Karta lojalnościowa zostanie zeskanowana w celu skorzystania z usług lub uczestniczenia w wydarzeniu na terenie centrum handlowego

Prawnie uzasadniony interes Administratora danych w zakresie lepszego zrozumienia klienta w celu dostarczania odpowiednich usług i/lub ofert oraz prawnie uzasadniony interes uczestników programu lojalnościowego w zakresie otrzymywania spersonalizowanych ofert i usług.

Art. 6(1) f RODO

Uwaga:

- pliki cookie są gromadzone wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6(1) (a) RODO)

- informacje dotyczące Państwa korzystania z wifi są gromadzone wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6(1) (a) RODO)

=> ale analiza tych informacji w sposób opisany w niniejszym dokumencie jest prowadzona na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6(1)(f) RODO)

3 lata od ostatniego kontaktu elektronicznego lub korzystania z Usług  Dostęp
Sprostowanie
Usunięcie
Ograniczenie przetwarzania
Sprzeciw wobec przetwarzania
Przenoszenie
Geolokalizacja (wyłącznie na terenie centrum handlowego – za pośrednictwem aplikacji centrum handlowego)

Udostępnione bezpośrednio przez Państwa:

Udostępnione poprzez korzystanie z usługi:

dane lokalizacyjne wewnątrz centrum handlowego

Udostępnione nam przez osobę trzecią:

ND

Zgoda (udzielona za pośrednictwem aplikacji centrum handlowego)

Art. 6(1) a RODO

Nie będziemy przechowywać Państwa danych geolokalizacyjnych. Dostęp
Sprostowanie
Usunięcie
Ograniczenie przetwarzania
Przenoszenie
Wycofanie zgody
Odpowiadanie na wnioski uczestników programu lojalnościowego, dotyczące danych osobowych

Udostępnione bezpośrednio przez Państwa:

Imię, nazwisko, adres e-mail, numer uczestnika programu lojalnościowego lub kopia dokumentu tożsamości, w odpowiednich przypadkach

Udostępnione nam przez osobę trzecią:

ND

Obowiązek prawny

Art. 6(1) c RODO

Rok kalendarzowy otrzymania danych plus 5 lat.

Jeżeli Państwa dokument tożsamości jest wymagany, zostanie usunięty od razu po sprawdzeniu Państwa tożsamości

Dostęp
Sprostowanie
Ograniczenie przetwarzania
Usunięcie
Uzyskanie od Państwa opinii na temat naszych usług

Udostępnione bezpośrednio przez Państwa:

odpowiedzi na kwestionariusz dotyczący oceny świadczonych przez nas usług.

Prawnie uzasadniony interes administratora danych w zakresie lepszego zrozumienia klienta i doskonalenia usług oraz dostarczania odpowiednich usług i/lub ofert

Art. 6(1) f RODO

3 lata od ostatniego kontaktu elektronicznego lub korzystania z Usług Dostęp
Sprostowanie
Usunięcie
Ograniczenie przetwarzania
Sprzeciw wobec przetwarzania

Ustanowienie, wykonanie lub obrona roszczeń prawnych

(na przykład w przypadku, gdy organ ścigania lub organ regulacyjny prowadzą dochodzenie w związku z popełnieniem przestępstwa lub zaistniałym incydentem)

Odpowiednie dane osobowe związane z roszczeniem lub postępowaniem prawnym

Prawnie uzasadniony interes administratora danych w zakresie zapewnienia jego obrony;

Art. 6(1) f RODO

Limit czas wynikający z przepisów prawa w zależności od rodzaju roszczenia / postępowania prawnego  Dostęp
Sprostowanie
Usunięcie
Ograniczenie przetwarzania
Sprzeciw wobec przetwarzania

3.2 Postanowienia szczególne – Gromadzenie punktów lojalnościowych

W ramach szczególnej funkcjonalności Programu lojalnościowego wymagającej aktywowania mają Państwo możliwość subskrybowania Gromadzenia punktów lojalnościowych. W związku z Gromadzeniem punktów lojalnościowych mogą Państwo mieć prawo do otrzymywania płatności gotówkowych, zależnie od zakupów zrealizowanych przez Państwa w centrum handlowym. Aktywowanie Gromadzenia punktów lojalnościowych jest opcjonalne i mają Państwo pełną swobodę wyboru co do aktywowania tej funkcjonalności Państwa Programu lojalnościowego lub rezygnacji z jej aktywowania. Dodatkowe informacje znajdują się w Warunkach korzystania z Programu lojalnościowego.

Dla celów organizacji, obsługi i wdrożenia płatności gotówkowych wynikających z Państwa transakcji oraz analizowania przepływów płatniczych wynikających z korzystania przez Państwa z Gromadzenia punktów lojalnościowych, niezależnym administratorem danych w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłącznie Transaction Connect (spółka francuska z siedzibą przy 86, rue du faubourg St Denis 75010 Paris, wpisana do rejestru handlowego spółek w Paryżu pod numerem 822 619 185). Dla jasności zarówno my, jak i Transaction Connect jesteśmy indywidualnie odpowiedzialni za przetwarzanie Państwa danych osobowych dla celów Gromadzenia punktów lojalnościowych.

Dodatkowe informacje na temat czynności przetwarzania realizowanych przez Transaction Connect, łącznie z informacjami dotyczącymi Państwa praw jako osób, których dane dotyczą, są dostępne pod tym adresem.

Uwaga: w żadnym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za czynności przetwarzania realizowane przez Transaction Connect, występującą jako administrator danych. W konsekwencji ewentualne roszczenia lub żądania związane z przetwarzaniem realizowanym przez Transaction Connect należy kierować bezpośrednio do Transaction Connect na podstawie jej polityki prywatności i warunków korzystania, do których przeczytania i zaakceptowania będą Państwo zobowiązani podczas subskrybowania Gromadzenia punktów lojalnościowych.

Po aktywowaniu Gromadzenia punktów lojalnościowych Administratorzy danych otrzymają potwierdzenie i informacje dotyczące odpowiednich zakupów realizowanych przez Państwa w centrum handlowym, zgodnie z powyższą tabelą, w celu umożliwienia Administratorom danych prowadzenia obsługi i rozliczania Państwa Punktów lojalnościowych do wykorzystania w ramach Gromadzenia punktów lojalnościowych. W żadnym wypadku nie będziemy mieć dostępu do żadnych informacji dotyczących Państwa rachunków bankowych, kart kredytowych ani żadnych Danych osobowych o charakterze finansowym.

4. W jaki sposób udostępniamy Państwa dane osobowe?

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe:

 • naszym podmiotom przedstawiającym dane, wymienionym w Załączniku 1. Lista naszych obecnych zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane jest opublikowana w Załączniku 1 poniżej. Lista ta jest regularnie aktualizowana i zawiera nazwę spółki, adres spółki oraz określony cel przetwarzania dostawcy usług.
 • właściwemu urzędowi lub podmiotowi prawnemu w odpowiedzi na wymogi prawne lub regulacyjne, nakaz sądu, wezwanie sądowe lub w ramach postępowania prawnego, w razie konieczności spełnienia wymogów obowiązującego prawa;
 • ewentualnemu cesjonariuszowi w przypadku, gdy dane osobowe są przekazywane w ramach sprzedaży lub innego rodzaju przeniesienia całości lub części naszych aktywów na inną spółkę
 • naszym ubezpieczycielom, prawnikom, innym doradcom i sądom w przypadku egzekwowania roszczeń i/lub obrony naszego stanowiska.

5. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?

Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo wszystkich danych osobowych, które przechowujemy, i dbamy o ochronę Państwa danych osobowych. W związku z tym wdrożyliśmy wszystkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa oraz odpowiednio wybraliśmy naszych dostawców.

Zawarliśmy specjalne umowy o przetwarzanie danych z każdym dostawcą usług wymienionym w Załączniku 1 oraz sprawdziliśmy ich ogólne środki techniczne i organizacyjne. Dostawcy usług są upoważnieni do przetwarzania danych w charakterze podmiotu przetwarzającego dane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności, wyłącznie w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Nie jesteśmy jednak w stanie kontrolować każdego rodzaju ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu, a bezpieczeństwo danych jest zależne również od czujności każdej osoby i prawidłowego korzystania z tych technologii, w związku z czym zachęcamy naszych klientów do zachowania czujności w zakresie potencjalnego ryzyka podczas korzystania z Internetu.

6. Kiedy przekazujemy Państwa dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym?

Korzystamy z zewnętrznych dostawców usług, którzy pomagają nam w świadczeniu Usług dla Państwa i przetwarzaniu Państwa osobowych w naszym imieniu. Tacy zewnętrzni dostawcy usług zawsze będą podlegać obowiązkom w zakresie bezpieczeństwa i poufności zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa.

Uwaga: niektórzy zewnętrzni dostawcy usług znajdują się poza terenem EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), a tym samym mogą uzyskiwać dostęp i przetwarzać Państwa dane osobowe z krajów, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony. W przypadku takiego przekazywania danych poza EOG zawieramy klauzule wzorcowe przyjęte przez Komisję Europejską w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony dla Państwa danych osobowych w przypadku uzyskiwania dostępu i przetwarzania z takich lokalizacji. Nasze podmioty przetwarzające mogą również działać na podstawie wiążących reguł korporacyjnych.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji na ten temat, prosimy o kontakt drogą e-mailową pod adresem wskazanym w art. 7.5 poniżej.

Informacje na temat klauzul wzorcowych są dostępne tutaj.

Informacje na temat wiążących reguł korporacyjnych są dostępne tutaj.

7. Państwa prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych

7.1 Zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w tabeli w art. 3.1 powyżej (kolumna „Prawa”), przysługuje Państwu prawo*:

 • dostępu do Państwa danych osobowych: udzielimy Państwu szczegółowych informacji na temat Państwa danych osobowych, które są przetwarzane.
 • do uzyskania sprostowania Państwa danych osobowych: jeżeli dane osobowe, które przetwarzamy, są niezgodne ze stanem faktycznym;
 • do uzyskania usunięcia Państwa danych osobowych: jeżeli życzą sobie Państwo usunięcia części lub wszystkich Państwa danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych: jeżeli życzą sobie Państwo zaprzestania przez nas przetwarzania Państwa danych osobowych, do czasu wykazania przez nas istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • do uzyskania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych: w przypadku zakwestionowania przez Państwa prawidłowości, zgodności z prawem bądź naszej potrzeby przetwarzania Państwa danych osobowych, ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych do niezbędnego minimum (przechowywanie), a w odpowiednich przypadkach będziemy przetwarzać je wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub, w razie konieczności, w celu ochrony innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na inne ograniczone względy wynikające z obowiązującego prawa.
 • do otrzymania Państwa danych osobowych w standardowym i ustrukturyzowanym formacie lub wystąpienia o przekazanie takich informacji innemu administratorowi (możliwość przeniesienia).

Uwaga: dostępne prawa są zależne od podstawy prawnej przetwarzania. Postanowienia zawarte w tabeli w art. 3.1 powyżej (kolumna „Prawa”) określają prawa, z których mogą Państwo skorzystać w zależności od czynności przetwarzania.

7.2 Wycofanie udzielonej zgody Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda, zgodnie z informacjami wyszczególnionymi w tabeli zawartej w art. 3.1 powyżej (kolumna „Podstawa prawna”), mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie bez podawania przyczyny.

W takim przypadku zaprzestaniemy dalszego przetwarzania na podstawie tej zgody. Uwaga: wycofanie Państwa zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania realizowanego na podstawie założenia wcześniejszego udzielenia Państwa zgody.

Aby wycofać Państwa zgodę na otrzymywanie komunikacji handlowych:

 • należy wysłać wiadomość e-mail w sposób opisany w poniższym punkcie „Korzystanie z Państwa praw”
 • bezpośrednio zmienić ustawienie na Państwa koncie lojalnościowym 
 • kliknąć łącze rezygnacji z subskrypcji, umieszczone w każdej naszej wiadomości

7.3 Rezygnacja z subskrybowania komunikacji w celach informacyjnych w związku z Programem lojalnościowym

W ramach Programu lojalnościowego oraz na podstawie zawarcia umowy ustanowionej pomiędzy nami (warunki korzystania z Programu lojalnościowego) będziemy przesyłać Państwu wiadomości (które będą dotyczyć wyłącznie Programu lojalnościowego i nie będą zawierać żadnych ofert handlowych).

Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywania tego rodzaju wiadomości, mogą Państwo wystąpić do nas o zaprzestanie ich wysyłania w następujący sposób:

 • należy wysłać wiadomość e-mail w sposób opisany w poniższym punkcie „Korzystanie z Państwa praw”; lub
 • bezpośrednio zmienić ustawienie na Państwa koncie lojalnościowym lub
 • kliknąć łącze rezygnacji z subskrypcji, umieszczone w każdej naszej wiadomości.

7.4 Usunięcie Państwa konta lojalnościowego

Jeżeli chcą Państwo usunąć swoje konto lojalnościowe, mogą Państwo:

 • usunąć je bezpośrednio w ustawieniach swojego konta lojalnościowego; lub
 • wysłać wiadomość e-mail w sposób opisany w poniższym punkcie „Korzystanie z Państwa praw”.

7.5 Korzystanie z Państwa praw

W przypadku potrzeby skorzystania z tych praw i/lub uzyskania wszelkich stosownych informacji prosimy o kontakt z nami pod następującym adresem: program@wroclavia.pl lub recepcja.wroclavia@urw.com.

Uwaga: w celu zapewnienia efektywnego skorzystania z Państwa praw mogą Państwo przesłać wniosek na powyższy adres, dotyczący pytań i żądań związanych z przetwarzaniem przez obu administratorów danych (lokalny Administrator danych i Administrator danych grupy).

W celu uniknięcia naruszania praw osób trzecich zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania Państwa tożsamości przed przystąpieniem do dalszych działań w razie uzasadnionych wątpliwości, prosząc Państwa o udostępnienie:

 • Państwa numeru uczestnika programu lojalnościowego lub, jeżeli nie dysponują Państwo takim numerem,
 • dokumentu tożsamości.

Udzielimy odpowiedzi w ciągu 1 miesiąca od otrzymania Państwa zapytania, ale zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia tego terminu o 2 miesiące w razie potrzeby z uwagi na złożoność Państwa wniosku. W każdym przypadku poinformujemy Państwa w ciągu 1 miesiąca od otrzymania Państwa wniosku, jeżeli podejmiemy decyzję o wydłużeniu terminu na odpowiedź.

W razie potrzeby mogą Państwo zwrócić się z pytaniami również do pracownika recepcji w centrum handlowym.

7.6 Skargi

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi dotyczącej sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

8. Geolokalizacja

8.1    Ogólne zasady

Pod warunkiem uprzedniego uzyskania Państwa wyraźnej zgody udzielonej w aplikacji centrum handlowego, dane związane z Państwa lokalizacją w naszym centrum handlowym mogą być przez nas gromadzone i przetwarzane, gdy są Państwo uwierzytelnieni w naszych aplikacjach centrum handlowego, dla celów pomiaru częstotliwości Państwa wizyt i tras w obrębie naszego centrum handlowego i/lub świadczenia usług związanych z lokalizacją.

Geolokalizacja jest realizowana wyłącznie wówczas, gdy aktywowali Państwo dodatkowe usługi / określoną funkcję w ustawieniach pobranej przez siebie aplikacji centrum handlowego w swoim urządzeniu mobilnym. Mogą Państwo później wyłączyć te dodatkowe usługi w dowolnym momencie w ustawieniach.

Uwaga: udzielona zgoda obowiązuje ze skutkiem natychmiastowym w odniesieniu do każdego dalszego połączenia w naszej aplikacji centrum handlowego oraz dalszych wizyt w naszym centrum handlowym w okresie 12 miesięcy od pierwszego połączenia, chyba że zgoda zostanie przez Państwa wycofana.

8.2 W jaki sposób można zarządzać preferencjami dotyczącymi geolokalizacji w Państwa urządzeniu mobilnym?

Aby zostać zlokalizowanym w obrębie centrum handlowego, muszą Państwo aktywować funkcję Bluetooth na swoim urządzeniu przenośnym.

Jeżeli chcą Państwo tylko sprawdzić mapę, aktywowanie funkcji Bluetooth nie jest wymagane.

Uwaga: nie będziemy lokalizować Państwa poza naszym centrum handlowym. Opcja lokalizacji jest realizowana przez znaczniki Bluetooth zainstalowane wyłącznie w częściach wspólnych centrum handlowego.

Mogą Państwo wyłączyć geolokalizację swojego urządzenia przenośnego w dowolnym momencie w swoich ustawieniach mobilnych.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie

Obecnie nie realizujemy procesu zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania, który miałby prawny wpływ na Państwa lub dotyczyłby Państwa w inny istotny sposób. Będziemy jednak udostępniać Państwu określone oferty na podstawie Państwa indywidualnych danych osobowych i analizowania Państwa zachowań użytkownika.

Ponieważ nie chcemy obciążać Państwa informacjami i promocjami, które mogą nie być dla Państwa istotne, analizujemy profil Państwa zakupów, tj. takie informacje, jak Państwa wcześniejsze zakupy i preferencje, gromadzone przez nas za pośrednictwem korzystania przez Państwa z naszych Usług zgodnie z informacjami zawartymi w tabeli (art. 3.1), w celu wysyłania Państwu wyłącznie informacji i promocji, które uważamy za interesujące lub istotne dla Państwa.

10. Przekazywanie danych w przypadku zmiany struktury własności

Jeżeli Grupa Unibail-Rodamco-Westfield będzie uczestniczyć w fuzji, nabyciu, rozwiązaniu lub sprzedaży całości bądź części centrum handlowego, bądź jego spółki zarządzającej lub właściciela, w którym są Państwo zarejestrowani jako uczestnik Programu lojalnościowego, zastrzegamy sobie prawo do przekazywania Państwa danych osobowych. Otrzymają Państwo powiadomienie, jeżeli taka zmiana będzie wymagać powiadomienia lub wyrażenia zgody na podstawie obowiązującego prawa, wówczas otrzymają Państwo powiadomienie lub możliwość wyrażenia zgody.

11. Aktualizacja niniejszej Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może podlegać okresowym zmianom lub aktualizacjom. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki prywatności wchodzą w życie po opublikowaniu online na niniejszej stronie internetowej.

Jeżeli taka zmiana będzie wymagać powiadomienia lub wyrażenia zgody na podstawie obowiązującego prawa, wówczas otrzymają Państwo powiadomienie lub możliwość wyrażenia zgody.

Załącznik 1 - Lista dostawców usług